ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ประชุมการตั้งจุดบริการประชาชน
         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานประชุมการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวกองบิน ๕ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ่าวมะนาว กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved