ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
แนะนำและแก้ไขข้อขัดข้องการปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก นภัสดล บวรพัฒนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาให้คำแนะนำและแก้ไขข้อขัดข้องการปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของทหารอากาศ (LMIS) ให้กับข้าราชการ กองบิน ๕ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved