ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
        โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยายรู้เท่าทันโรคเอดส์ ณ อาคารสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved