ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ
    กองบิน ๕ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ (กลุ่มเกษตรกร) โดยมีนาวาอากาศเอกวิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ ร่วมรับซื้อผักบุ้งจากเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันละ ๓๐๐ กิโลกรัม ในวันที่ ๑๐, ๑๓, และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved