ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน
            นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์  สุขรวย รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน ของฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕  โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕  เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved