ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒
              นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ วัดธรรมิการามวรวิหาร โดยมีนาย วิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved