ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สมเกียรติ เกาะคู ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ฝาย หมู่ ๑๒ บ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved