ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ
      พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๖๑ มุ่งเน้นการระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพอากาศ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved