"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
คำขวัญเพื่อเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน
“ รู้ รักษ์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”  
Smart, Conservative, United, Responsible
Discipline and Virtue
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๕ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กองบิน ๕ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนถวายพระพร
เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสา
เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เข้าร่วมโครงการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕
ทำการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอัคคีภัย
เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ตึกถล่ม
เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมกองบิน 5
พิธีเปิดการแข่งขัน
วิ่งฮาล์ฟมาราธอนPrachuap Khiri Run By Tipco ครั้งที่ ๓
เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ 
เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สังกัดกองบิน ๕
เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ร่วมพิธีเปิดงาน "สิงขร-มะริด แฟร์ ๒๐๑๙"
เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับ
คณะนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ และครูอาจารย์
เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี  ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "แรงบันดาลใจ" : กองบิน 5 กองทัพอากาศ
NEW
แสง สี เสียง ย้อนสงคราม : ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ณ กองบินน้อยที่ 5
NEW
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
IP Address
<>

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved