ผู้บังคับบัญชากองบิน ๕
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์
รองผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก วุฒิพล  อะเมกอง
รองผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก พลัง  วิทยาภรณ์
เสนาธิการกองบิน

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved