ผู้บังคับบัญชากองบิน ๕
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์
รองผู้บังคับการกองบิน (๑)
นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร
รองผู้บังคับการกองบิน (๒)
นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง
เสนาธิการกองบิน

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved